Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

05/07/2018

Nhằm tìm kiếm sáng kiến, giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, trên cơ sở Kế hoạch số 652/KH-BTP về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018, ngày 03/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2416/KH-BTP tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Thời gian tổ chức Cuộc thi dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2018 và kết thúc vào tháng 12/2018.
Đối tượng tham dự Cuộc thi bao gồm người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu quả cho thanh, thiếu niên đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó, góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong tham gia quản lý nhà nước, tích cực, chủ động tham gia PBGDPL cho thanh, thiếu niên.
Trên cơ sở Kế hoạch nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ ban hành Thể lệ Cuộc thi và triển khai một số hoạt động về thông tin, truyền thông để hưởng ứng Cuộc thi, huy động sự tham gia đông đảo của các cá nhân, công dân cả nước.
Những bài dự thi có chất lượng, đạt giải trong Cuộc thi này sẽ được tổng hợp, đề xuất xây dựng tài liệu về sáng kiến, mô hình PBGDPL; đối với những bài viết về sáng kiến mới, có thể được nghiên cứu, xem xét, chọn điểm để ứng dụng trong thực tiễn.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: