Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

05/07/2018

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Theo Điều 17 của Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định này trên phạm vi cả nước. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân. Ở địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao), Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định này.

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 27/6/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để triển khai kịp thời, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 04/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2413/BTP-PBGDPL  đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các công việc sau đây:
1. Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch (đối với các địa phương giao cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ này theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ) sang cơ quan Văn hóa cùng cấp, công chức Văn hóa – Xã hội. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác.
2. Về nhiệm vụ giao Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp: Hiện nay cơ quan Tư pháp các cấp đang triển khai thực hiện nhưng chưa hết thời hạn theo yêu cầu của Công văn số 1333/BTP-PBGDPL, do vậy, đề nghị bàn giao cho cơ quan Văn hóa cùng cấp để tiếp tục thực hiện trong tổng thể việc chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.
3. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan Tư pháp theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg như sau:
a) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
b) Phối hợp với cơ quan Văn hóa cùng cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật, qua đó phòng ngừa, hạn chế hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan Tư pháp các cấp chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với cơ quan Văn hóa trong việc giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương.
5. Hàng năm, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm gửi Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: