Đảng ủy Sở Tư pháp Quảng Bình: Học tập quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị

21/04/2017

Ngày 17/4/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. Tham dự có toàn thể Đảng viên của Đảng bộ và cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

             Hội nghị đã được các báo cáo viên phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số văn bản liên quan và văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị như: Luật Du lịch, Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 201/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh phát triển du lịch Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;  Chương trình hành động số 06/CTr-TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1503/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 06/CTr-TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 – 2020; Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chương trình số 445/CTr-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 31/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
           Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu các văn bản có liên quan tham mưu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết và Kết luận cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân về triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết, Kết luận và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra.
Các tin đã đưa ngày: