Quảng Bình tiếp tục duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật cấp xã và các cơ quan, đơn vị đến hết năm 2020

07/01/2020

Thời gian qua, hoạt động của các tủ sách pháp luật đã góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng được nhu cầu thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như kinh phí bố trí còn hạn hẹp; công tác quản lý tủ sách pháp luật chưa chặt chẽ; sách, tài liệu phục vụ chuyên môn vẫn còn ít, nguồn sách chưa phong phú, số lượng người đến đọc, mượn sách còn ít... dẫn đến hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật chưa cao.

Để thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2177/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang Nhân dân theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; duy trì hoạt động đến hết năm 2020 đối với tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, đơn vị được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đặc biệt, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương thực hiện sáp nhập tủ sách pháp luật cấp xã thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, nhà văn hóa các thôn, bản, tiểu khu, Trung tâm Học tập cộng đồng... hiện đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã và bố trí kinh phí ngân sách Nhà nước cho hoạt động đến hết năm 2020; từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin nơi mà tủ sách pháp luật được sáp nhập. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020...
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối, tham mưu hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã bố trí kinh phí, thường xuyên cập nhật, trang bị sách mới cho tủ sách pháp luật./.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: