Năm 2019, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm, khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL

09/05/2019

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã nhận được sự quan tâm, tích cực tổ chức triển khai của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác này.

Đến hết tháng 4/2019, đã có 32/38 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép chung trong các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Một số bộ, ngành đã chủ động, khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khahi công tác PBGDPL năm 2019 từ tháng 12/2018 như: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước… Bên cạnh đó, một số bộ, ngành đã cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác PBGDPL của bộ, ngành mình trong Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL của cơ quan, như Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đặc biệt, để triển khai công tác này đi vào chiều sâu, đến toàn lực lượng công an nhân dân, Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, vừa ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ Công an.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL muộn (Hội Nông dân Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao). Một số cơ quan chưa ban hành Kế hoạch để triển khai công tác này trong năm 2019 (Bộ Ngoại giao, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)./.
Các tin đã đưa ngày: