Liên kết website

Công văn về việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

14/11/2006

Công văn đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch của địa phương, đơn vị mình và tổ chức sơ kết bằng hình thức phù hợp; đồng thời có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp trước ngày 25/11/2006 để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân gồm Lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương; Bộ Tư pháp; Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Lãnh đạo cấp Vụ và chuyên viên của các cơ quan trên và Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội.

Ngày 17/10/2006 đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký Công văn số 333-CV/NCTW (kèm Kế hoạch sơ kết 3 năm, Đề cương Báo cáo sơ kết 3 năm và các Phụ lục Báo cáo) về việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Công văn đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch của địa phương, đơn vị mình và tổ chức sơ kết bằng hình thức phù hợp; đồng thời có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp trước ngày 25/11/2006 để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Để chuẩn bị sơ kết 3 năm ở cấp trung ương, Ban Chỉ đạo sơ kết sẽ thành lập một số Đoàn kiểm tra công tác sơ kết tại một số bộ, ngành và địa phương. Hội nghị sơ kết dự kiến được tổ chức từ 20/12 đến 31/12/2006 tại 2 miền Bắc và Nam.

Các tin đã đưa ngày: