Liên kết website

Nghệ An tăng cường thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng

18/03/2020

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật hàng tháng trở thành hoạt động thường xuyên và phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngày 10/3/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 244/HĐPH-TT hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung tuyên truyền trong Ngày Pháp luật hàng tháng tập trung vào quy định của Hiến pháp năm 2013; các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019, 2020; chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện; các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Đặc biệt năm 2020, tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xác định việc tổ chức Ngày Pháp luật hàng tháng là cách thức, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Tìm hiểu, học tập pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Hình thức thực hiện Ngày Pháp luật được lựa chọn phù hợp, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng thông qua một số hoạt động như: Tổ chức hoặc lồng ghép sinh hoạt qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chính trị, chuyên môn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử, hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp; lồng ghép các hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.
Các tin đã đưa ngày: