Liên kết website

Gia Lai: Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân

30/06/2020

Triển khai Kế hoạch liên tịch số 180/KHLT-STP-HND ngày 12/02/2020 thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTPH-STP-HNDT ngày 26/5/2014 giữa Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh năm 2020, ngày 05/6/2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 35/KH-STP về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân năm 2020. Trong 02 ngày 24/6 và 26/6/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 260 cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro và huyện Krông Pa.

Hội nghị bồi dưỡng về 02 chuyên đề: Chuyên đề Một số quy định của pháp luật về nuôi con nuôi  và Chuyên đề Các quy định về đăng ký thế chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất và Chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân khi tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội. Hội nghị cũng đã thu hút được sự quan tâm, tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền giám sát và phản biện xã hội… của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tham gia Hội nghị.
Đại Đồng
Các tin đã đưa ngày: