Liên kết website

Ninh Bình: Tăng cường phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9

20/08/2020

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Ninh Bình đã ban hành văn bản số 362/UBND-VP7 về việc phổ biến các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung 10 Luật và 21 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân trên địa bàn nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến cần linh hoạt, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phòng, chống dịch Covid -19 hiện nay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai, thực hiện. (Danh mục các Luật và Nghị quyết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ https://sotuphap.ninhbinh.gov.vn).

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm trong triển khai một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động-Thương Binh và xã hội, Báo Ninh Bình. UBND tỉnh cũng  đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Hội Luật Gia; Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật, Nghị quyết và Kết luận số 80-KL/TW với hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phát huy vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản  này và văn bản số 332/UBND-VP7 ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.
Mai Hoa
Các tin đã đưa ngày: