Liên kết website

Gia Lai: Tổ chức khảo sát trực tuyến đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

15/09/2020

Để đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở đánh giá hiệu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chung của tỉnh Gia Lai theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 03/9/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 113/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Theo đó, Đoàn khảo sát đã xây dựng Phương án khảo sát và mẫu phiếu khảo sát cập nhật lên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai. Việc lấy ý kiến khảo sát trực tuyến áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và người dân trên địa bàn tỉnh, thời gian khảo sát trực tuyến bắt đầu từ ngày 15-30/9/2020.
Sau khi kết thúc đợt khảo sát, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp./.
Ngân Vũ
Các tin đã đưa ngày: