Liên kết website

Quảng Bình: Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho hội viên Hội Nông dân

03/08/2022

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1903/KHPH-STP-HND ngày 14/7/2022 giữa Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho Hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2022, ngày 28-29/7/2022, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai cho 200 học viên là hội viên Hội Nông dân huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy.

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng; một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các quy định của pháp luật có liên quan.
  
Thông qua lớp tập huấn, các hội viên Hội Nông dân đã được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, từ đó, phát huy vai trò của hội viên Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa người dân với các cấp chính quyền trong thực hiện các dự án tại địa phương; từ đó ổn định tình hình tư tưởng nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.\
Đoàn Khánh Hòa
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Các tin đã đưa ngày: