Liên kết website

Lạng Sơn: ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024

19/06/2024

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thi hành Luật Đất đai, tạo chuyển biến tích cực về quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 18/5/2024 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai năm 2024 sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm sau: (i) tổ chức tập huấn, phổ biến tuyên truyền Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở (trọng tâm là các kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật); (ii) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật theo các chuyên đề chuyên sâu bằng hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; (iii) Biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (pbgdpl.langson.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (tnmt.langson.gov.vn) để các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng; (iv) Tổ chức truyền thông chính sách đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp; (v) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác; (vi) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, kế hoạch đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, trong đó yêu cầu các cơ quan đơn vị phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật; chủ động quán triệt, triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho các đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật về đất đai; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.
Hy vọng, với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành toàn tỉnh Lạng Sơn, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, góp phần giải quyết tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai./.
Đinh Quỳnh Mây
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: