Liên kết website

Nghệ An: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật

09/07/2024

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hình thức PBGDPL thông qua tổ chức hội nghị, tọa đàm, truyền thông tiếp tục được duy trì và sử dụng rộng rãi. Toàn tỉnh tổ chức được 6.825 cuộc cho 955.946 lượt người tham gia (tăng 645 cuộc so với cùng kỳ năm 2023); tổ chức 122 cuộc thi với 716.331 lượt người dự thi (giảm 55 cuộc so với cùng kỳ năm 2023); Tài liệu PBGDPL được phát hành với 377.070 bản, trong đó tài liệu đăng tải trên Internet là 12.547 bản (giảm 8.159 bản cuộc so với cùng kỳ năm 2023).

Nhiều đơn vị, địa phương đã chú trọng triển khai hình thức PBGDPL tạo điểm nhấn trong công tác PBGDPL như: tổ cuộc thi sân khấu hóa “Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc” (Sở Văn hóa và Thể thao); tổ chức các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Căn cước” (Công an tỉnh); cuộc thi trực tuyến “Tìm hiều các văn bản pháp luật mới” (Sở Tư pháp, thị xã Hoàng Mai); “tìm hiểu một số quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân trong các văn bản pháp luật” (huyện Nghi Lộc); “Luật Căn cước và dịch vụ công trực tuyến” (huyện Diễn Châu); tổ chức thi “Ruông chuông vàng” (thị xã Hoàng Mai đã tổ chức được 11 cuộc; huyện Nghĩa Đàn); thi viết “Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở” (huyện Tân Kỳ); 09/21 đơn vị cấp huyện tổ chức phiên tòa giả định[1]; tổ chức các cuộc truyền thông (Hội Liên Hiệp phụ nữ; Tỉnh đoàn)...
Thực hiện mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” được các đơn vị duy trì[1]; nhiều đơn vị tổ chức ký kết quy chế phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giữa Hội Luật gia, Tòa án nhân dân, Phòng Tư pháp[2].
Công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới nhất là Luật Đất đai, Luật Căn cước, Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở được các đơn vị chú trọng triển khai quyết liệt[3].
  Có thể khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2024, các ngành, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cụ thể hóa việc chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện trong nhiệm vụ được giao. Công tác PBGDPL đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình xã hội, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.
 Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương ban hành Kế hoạch còn chậm[4]; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL tuy đã được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật đa dạng và ngày càng cao của người dân; công tác phối hợp của một số thành viên Hội đồng vẫn còn hạn chế, chưa gắn kết được trách nhiệm của thành viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL; kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL tại một số huyện và đa số các xã, phường, thị trấn còn hạn chế, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện công tác PBGDPL 06 tháng cuối năm 2024: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc thù của các đơn vị, địa phương gắn với tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các văn bản pháp luật mới”; tiếp tục chỉ đạo tăng cường quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trọng tâm là những nội dung pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2023 và 2024, nhất là tập trung tuyên truyền Luật Đất Đai, Luật Căn cước, Luật Khám bệnh, chữa bệnh...; các quy định pháp luật liên quan đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn, tình hình thực tế, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa sớm những vi phạm pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân; tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; tập trung xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Nghệ An; thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng; hướng dẫn công tác tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra; các thành viên Hội đồng được phân công Trưởng các Đoàn kiểm tra hoàn thành trước ngày 30/11/2024; quan tâm bố trí kinh phí, điều kiện, thiết bị cho công tác PBGDPL; quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023 và Nghị quyết mới quy định mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; tổng kết hoạt động năm 2024; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL...
Thùy Dương
Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
 
 
[1] Diễn Châu, Nam Đàn, TP Vinh.
[2] Nam Đàn, Thanh Chương.
[3] Công an tỉnh; huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Hợp, TP Vinh.
[4] Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, TX Cửa Lò, Con Cuông.

[1] Quỳ Hợp, TP Vinh, Quế Phong, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Diễn Châu, Nghĩa Đàn.
Các tin đã đưa ngày: