Liên kết website

Kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm 2024

03/07/2024

Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nề nếp, có chất lượng, hiệu quả và đạt được một số kết quả tích cực như sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành được UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quan tâm, đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở đó, các cơ quan thành viên Hội đồng tỉnh; Hội đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 theo các nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Để triển khai các luật, nghị quyết mới được thông qua, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai phổ biến các văn bản mới; tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho hơn 4.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu (giới thiệu các văn bản pháp luật mới gồm: Luật Đất đai năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023; Luật Căn cước năm 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Nhà ở năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023; Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh); tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh…
Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã triển khai nhiều hình thức PBGDPL như phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, loa truyền thanh…); viết, đăng tải các tin, bài giới thiệu văn bản, chính sách mới, xây dựng tài liệu giới thiệu văn bản mới, biên soạn, đăng tải các tài liệu PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, huyện… góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.
          Công tác hòa giải ở cơ sở
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại 03 xã (xã Sỹ Bình, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; xã Yên Hân, huyện Chợ Mới) cho hơn 300 đại biểu là hòa giải viên tham dự để giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, thông tin pháp luật về dân sự, đất đai, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình…; hướng dẫn kỹ năng, quy trình hòa giải; phân tích các tình huống, các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp thường diễn ra trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở và chia sẻ các biện pháp tháo gỡ, khó khăn trong quá trình hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư.
Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiêp cận pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu và ban hành báo cáo kết quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; sơ kết việc thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021. Qua tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, hiện nay có 107/108 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 01/108 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như tư vấn trực tiếp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, đăng tải các văn bản QPPL, các chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử. Các thành viên của mạng lưới tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc tư vấn gắn với chuyên môn của tư vấn viên như lĩnh vực đất đai do tư vấn viên của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, lĩnh vực đầu tư do tư vấn viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc việc áp dụng các văn bản pháp luật do tư vấn viên của Sở Tư pháp… Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm các tư vấn viên đã tư vấn cho khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiến hành khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp với gần 100 đối tượng được khảo sát, qua đó, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình nhu cầu cần hỗ trợ của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, để việc hỗ trợ pháp lý được tập trung, trọng tâm, trọng điểm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các lĩnh vực công tác nêu trên vẫn còn tồn tại các khó khăn, hạn chế như: sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; một số thành viên chưa dành thời gian cho công tác PBGDPL; chưa thực hiện được nhiều hoạt động PBGDPL cho Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hoạt động chưa hiệu quả, ít người đến khai thác. Công tác báo cáo, thống kê của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ nên quá trình tổng hợp bị thiếu nhiều thông tin, số liệu. Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phần lớn doanh nghiệp ở tỉnh hoạt động theo mô hình nhỏ và vừa, việc tìm hiểu về pháp luật còn chưa nhiều, chưa có thói quen tham gia các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Mặc dù trong các năm qua Bắc Kạn đã có nhiều hình thức giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ pháp lý gửi đến doanh nghiệp nhưng chưa nhận được nhiều sự phản hồi từ phía doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa chủ động trong việc tìm hiểu, tiếp cận pháp luật, nghiên cứu pháp luật dể áp dụng vào thực tiễn hoạt động; chưa tham gia đầy đủ vào các hoạt động hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp do các cơ quan Nhà nước tổ chức, thường chỉ cử các nhân viên văn phòng, kế toán… tham dự các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nên hiệu quả chưa cao.
Trong thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra theo kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống; nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật của Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.
Thanh Trang
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật

 
Các tin đã đưa ngày: