Liên kết website

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật” năm 2022

19/07/2022

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyền truyền, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật” năm 2022 (Kế hoạch số 443/KH-UBND).

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, theo đó người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

Cuộc thi có nội dung tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về phòng, chống ma túy. Cuộc thi được tổ chức từ Từ tháng 7 đến trước 15 tháng 9 năm 2022.

Trong kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Cuộc thi. Đồng thời, giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng văn bản triển khai, phát động, tuyên truyền Cuộc thi bằng nhiều hình thức, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời động viên, khuyến khích, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia hưởng ứng để Cuộc thi đạt kết quả, phối hợp với Sở Tư pháp làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp nội dung thông tin về Cuộc thi.

Cuộc thi góp phần cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: