Liên kết website

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 ” trên địa bàn tỉnh

21/07/2022

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”(Đề án); Công văn số 2075/HĐPH ngày 23/6/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 19/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch triển khai Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, áp dụng đối với các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí: Một là, chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật; Hai là, tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Ba là, được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; Bốn là, chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh hoặc trên phạm vi các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài 04 tiêu chí này, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung dự thảo chính sách hoặc dự thảo quy định, yêu cầu và điều kiện thực tiễn, chủ động thực hiện việc truyền thông các chính sách do mình tham mưu xây dựng. Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch số 113/KH-UBND gồm 06 nội dung chính: (1) Quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách. (2) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án hằng năm và tổ chức hoạt động truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh. (3) Xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hằng năm; tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách. (4) Xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức phù hợp để truyền thông về dự thảo chính sách. (5) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. (6) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này; nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo quy định; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định; hướng dẫn các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoạt động truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh; chủ trì triển khai truyền thông một số dự thảo chính sách theo phân công của Hội đồng Phối hợp PBGDPL.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh Quảng Ngãi./.
Tường Viễn
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Các tin đã đưa ngày: