Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

12/07/2019

Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 thiết thực và hiệu quả, ngày 01/7/2019 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 6594/MTTW-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 gửi đến Trung ương các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương, các  hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung tuyển truyền Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật hòa giải ở cơ sơ, Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua, tuyên truyền định hướng xây dựng một số dự án Luật và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, người lao động, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.
Công văn cũng đã nhấn mạnh các địa phương tùy tình hình, điều kiện thực tế của minh có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt; thông qua các hình ảnh trực quan sinh động; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thành cơ sở; tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhất là lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật vào phần lễ hoặc phần hội của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
Bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pa-no, băng rôn, khẩu hiệu như “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội ”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiếp pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”...
Các tin đã đưa ngày: