Sở Tư pháp Lào Cai: Tổ chức hội nghị truyền thông tăng cường kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

27/11/2018

Triển khai Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sở Tư pháp Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 05/6/2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018.

Ngày 23/11/2018 Sở Tư pháp Lào Cai đã tổ chức Hội nghị truyền thông tăng cường kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai ; gần 200 đại biểu đại diện cán bộ Đoàn các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương; các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nội dung gồm Luật Thanh niên, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tiếp cận thông tin, Luật Nghĩa vụ quân sự. Kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên tuân thủ pháp luật.

Trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018. Hội nghị đã giới thiệu các nội dung cơ bản nhằm giúp thanh niên nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các tin đã đưa ngày: