Sở Tư pháp Thái Bình ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên năm 2019

12/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý về thanh niên năm 2019, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2019; ngày 09/4/2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP về việc phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên năm 2019.

Kế hoạch tập trung vào 3 nội dung chính sau đây:
Một là, thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh niên: (i) Tổ chức các hội nghị PBGDPL, tiếp cận pháp luật; tọa đàm về tình hình, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL cho thanh thiếu niên. Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, môi trường; pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm… (ii) Tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật kết hợp với việc lồng ghép phổ biến các văn bản của Trung ương như: Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, Quyết định số 1042/QĐ-TTg  ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 02/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày  14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt nam… (iii) Đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho thanh niên.
Hai là, tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh thiếu niên trong nhà trường; một số đối tượng thanh thiếu niên đặc thù tại cơ sở.
Ba là, tổ chức rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, trong đó có văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên để kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp./.
Các tin đã đưa ngày: