Lâm Đồng tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

06/06/2019

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện; Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thuộc các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, qua 5 tham luận của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thuộc tỉnh đối với việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở sở sở, đồng chí Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kết luận:

Đồng chí Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các ngành, đơn vị và địa phương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tổ hòa giải, đồng thời tăng cường đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cũng được chú trọng triển khai với việc tổ chức 323 hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 24.046 lượt hòa giải viên; Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi ở 03 cấp, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, thu hút hàng ngàn hòa giải viên tham gia v.v. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.533 tổ hòa giải với 8.663 hòa giải viên. 05 năm qua, các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thụ lý hòa giải 12.896 vụ việc, trong đó hòa giải thành 9.201 vụ việc, đạt tỷ lệ: 73.5%...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên điạ bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải đối với đời sống xã hội nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động hòa giải, chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Trong quá trình hòa giải, một số hòa giải viên còn ngại va chạm, chưa mạnh dạn, thiếu nhiệt tình nên chưa kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn dân cư. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi thiếu đồng bộ nên ảnh hưởng ít nhiều đến hoat động hòa giải ở cơ sở.
Do vậy, trong thời gian tới để triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn nữa cần thực hiện tốt các nội dung sau đây:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác hoà giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động này.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này đối với đời sống xã hội.  
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho Hòa giải viên; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Tổ hòa giải và Hoà giải viên.
Nhân dịp này, để tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân./.
Nguyễn Văn Khoa, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
Các tin đã đưa ngày: