Kết quả triển khai thực hiện mô hình Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

05/01/2012

"Ngày pháp luật" là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các ngành, các cấp trong tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Mỗi cơ quan, đơn vị, chủ động lựa chọn hình thức triển khai “Ngày pháp luật” phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, như tập trung vào các buổi sinh hoạt định kỳ; các buổi họp giao ban tuần, lồng ghép vào các buổi họp cơ quan, các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhiều đơn vị quán triệt cán bộ, công chức tự tìm hiểu pháp luật thông qua tủ sách pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng... Thời gian triển khai “Ngày pháp luật” được các cơ quan, đơn vị lựa chọn phù hợp với đặc thù công tác của mình. Điển hình như Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ngày 10 hàng tháng, Trường Chính trị tỉnh lấy ngày 14 hàng tháng, Công ty Điện lực Lào Cai lấy ngày 15 hàng tháng, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tổng hợp Lào Cai lấy ngày 05 hàng tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai chọn ngày 20 hàng tháng làm ngày pháp luật; Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh định kỳ thực hiện ngày pháp luật vào chiều thứ 7 tuần thứ tư hàng tháng và thực hiện ngày pháp luật trong năm (ngày 28/8).

Nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động, quyền và nghĩa vụ công dân...

Các huyện, thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, cách thức tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”, trong đó: huyện Si Ma Cai đã triển khai thí điểm “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện trong tháng 11, 12 năm 2010 gồm 5 cơ quan, đoàn thể tham gia sau đó tổng kết rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch triển khai đối với tất cả các cơ quan, đơn vị; Huyện Sa Pa đã tổ chức 576 buổi sinh hoạt với tổng số trên 15.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; Huyện Mường Khương tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trong năm được trên 348 buổi với 8700 lượt người tham gia. Huyện Bát Xát thực hiện tổ chức được 529 buổi, cho 25.895 lượt người nghe....

Qua 01 năm triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật theo mô hình này đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Giúp Cán bộ, công nhân, viên chức nắm và hiểu pháp luật một cách đầy đủ, hệ thống pháp luật đặc biệt là các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến công việc chuyên môn, quyền và nghĩa vụ của công dân từ đó giúp cho việc áp dụng pháp luật triển khai nhiệm vụ cũng như hoạt động xã hội và cuộc sống hàng ngày; Hình thành thói quen sinh hoạt pháp luật theo định kỳ. Mô hình “Ngày pháp luật” được tổ chức trong toàn thể nhân dân trở thành nét mới trong sinh hoạt văn hóa, nâng cao nhận thức về pháp luật góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tạo ra hình thức tuyên truyền pháp luật thường xuyên, hiệu quả xây dựng được thói quen sinh hoạt pháp luật theo định kỳ. Cán bộ đã vận dụng những quy định pháp luật mới vào công việc chuyên môn, việc tìm hiểu pháp luật đã trở thành công việc thường xuyên đặc biệt đối với những cán bộ làm công tác giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết theo thủ tục tố tụng, các chính sách xã hội liên quan đến các chế độ với người có công, người nghèo, gia đình chính sách...

Nguyễn Lê Hằng, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Các tin đã đưa ngày: