Nghệ An: những kết qủa nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

06/01/2012

Triển khai Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/12/2003 và các chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND tỉnh nghệ An đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã xây dựng các văn bản hướng dẫn và phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện; Phân bổ kinh phí hoạt động cho các huyện triển khai Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2011- 2015 "; Tổ chức 30 cuộc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đặc biệt chú trọng tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Cấp phát về tận phường xã và tủ sách pháp luật gần 14.000 tập san Pháp luật và đời sống với các chuyên đề về các văn bản pháp luật mới; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện Ngày pháp luật...

Công tác xây dựng tủ sách pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến nay hầu hết các Sở, ban, ngành đều có tủ sách pháp luật, 477/480 xã, phường, thị trấn có tủ sách pháp luật, 452/480 xã đã thực hiện việc chuyển tủ sách pháp luật từ bưu điện văn hóa xã về Phòng tiếp dân, bộ phận một cửa hoặc Trung tâm học tập cộng đồng.

Công tác hòa giải được quan tâm chú trọng. Thực hiện Chỉ thị sô 03/CT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hoà giải cơ sở, Chương trình phối hợp trong công tác Hoà giải giữa Sở Tư pháp và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 5.829 tổ hòa giải với 37.171 hòa giải viên, trong năm đã hòa giải 4.120 vụ việc, trong đó hòa giải thành 3.630 vụ việc đạt tỷ lệ 88,1%; công tác hòa giải đã góp phần thực hiện tốt việc củng cố mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư; Đặc biệt năm 2011 tỉnh Nghệ An tổ chức thành công cuộc thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ III, tôn vinh những hoà giải viên giỏi cơ sở, nâng cao công tác hoà giải ở địa phương.

Bên cạnh đó, các đoàn thể, tổ chức ở cơ sở đã tổ chức 427 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 23.000 người tham gia; Tổ chức các chuyên đề “Ngày pháp luật” hàng tháng tại cơ quan, đơn vị ...Phối hợp lồng ghép xây dựng mô hình thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Cấp huyện đã chủ động bám sát Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của tỉnh, kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện. Trong năm 2011 cấp huyện đã tổ chức được gần 600 cuộc tập huấn văn bản pháp luật mới về tận thôn, xóm, bản; tổ chức được hàng trăm đợt trợ giúp pháp lý lưu động, cấp phát kịp thời tài liệu và các văn bản pháp luật đến với nhân dân.

Có thể nới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm qua ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Với những thành tích và kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng bặng khen cho 10 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quế Anh

Các tin đã đưa ngày: