Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

10/01/2012

Nhận thức vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 12/01/2004, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trên cơ sở Chỉ thị số 31-CT/TU và các Chương trình, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Chỉ thị số 20/2004/CT-UBND ngày 19/3/2004 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 370/2006/QĐ-UBND ngày 03/02/2006 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010;

- Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2008 - 2012;

- Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác này, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh (đặc biệt nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Việc phổ biến các văn pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, hình thức phổ biến luôn được đổi mới phù hợp với đối tượng và địa bàn, kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Hiệu quả thể hiện trên các mặt sau:

1. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân nâng lên rõ rệt: Nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân đã chuyển biến, người dân thực hiện sống và làm việc theo pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã và đang ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Tình hình vi phạm pháp luật giảm: Người dân nắm được quy định pháp luật, hiểu được hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý nên tỷ lệ vi phạm pháp luật đã giảm hơn năm trước. Về phía chính quyền, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm; không còn tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp: Số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo giảm, đơn thư tố cáo được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời công dân đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định pháp luật, chủ động xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, phức tạp, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên Trung ương; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Các tin đã đưa ngày: