UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

09/02/2012

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những văn bản pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác thi hành pháp luật trong cán bộ, công chức, nhân dân; đồng thời, tiếp tục nhân rộng những hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào những nội dung chính sau:

- Tổ chức phổ biến, giới thiệu văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và đời sống nhân dân.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ 2008-2012 của Chính phủ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ 2009-2012.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh, thiếu niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chú trọng xây dựng nguồn lực thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật như: Nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên các cấp; rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ pháp chế; nghiên cứu, biên soạn và phát hành các loại tài liệu, băng đĩa, đề cương tuyên truyền pháp luật theo từng chuyên đề; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp theo hướng bảo đảm tính thiết thực, chủ động. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng, giữa các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình về phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhóm, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch yêu cầu, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành theo những nội dung đã được phân công. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan Tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 về Sở Tư pháp trước 15/12/2012.

Các tin đã đưa ngày: