Bình Định: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

18/01/2012

Ngày 10/01/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được đánh giá có chuyển biến mới với sự chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, thành viên Hội đồng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và cung cấp các tài liệu pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đời sống, tác động tích cực đến nhận thức, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.

Năm 2012, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh chú trọng tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân các văn bản pháp luật mới, tập trung phổ biến các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Cải cách hành chính; đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị, xã hội hóa; phòng chống tham nhũng; an toàn giao thông…; phát huy hiệu quả của những hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng, hiệu quả trong thời gian qua. Đồng thời, hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, tập trung ở những nơi có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, chú trọng vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục phát huy vai trò phối hợp, liên kết, tham mưu cho chính quyền thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở những địa bàn có tình hình vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Ngọc Chân

Các tin đã đưa ngày: