Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

08/01/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 30/12/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 4703/KH-UBND về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, Kế hoạch gồm các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2020 như sau:

* Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: (i) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; (ii) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ công tác trọng tâm của tỉnh; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2019 và năm 2020…; (iii) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các Đề án và Chương trình phối hợp về PBGDPL; phát huy vai trò của ngành Tư pháp  trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, điều phối kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án; (iv) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương; (v) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gắn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; (vi) Phối hợp thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL giữa các cơ quan, tổ chức và các ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, tập trung PBGDPL cho phụ nữ, học sinh, sinh viên, học viên trong các nhà trường và cơ sở giáo dục; (vii) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL; (viii) Tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; (ix) Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL; (x) Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; (xi) Định hướng, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các ngành, cơ quan tổ chức cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; (xii) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác PBGDPL theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.
* Về công tác hòa giải ở cơ sở: Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân với ngành Tư pháp theo Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023, nhất là trong việc thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
* Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn kết với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Bên cạnh đó, Kế hoạch còn xác định nội dung tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020.
Theo Kế hoạch, các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/01/2020. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), hàng năm (trước ngày 20/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).
Để tổ chức thực hiện, Kế hoạch đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL phù hợp với điều kiện của tổ chức mình, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên; Hội đồng PHPBGDPL tỉnh căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác năm 2020, trong đó cần đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch.
Phương Linh
Các tin đã đưa ngày: