Hải Phòng triển khai thực hiện Đề án về phòng, chống tham nhũng

09/01/2020

Nhằm phát huy vai trò của Ngành Tư pháp thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; ngày 11/11/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1770/KH-STP thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”. Kế hoạch tập trung vào những nội dung và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)
- Tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, niêm chính và PCTN.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng, PCTN trong khi vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.
- Kinh nghiệm về PCTN trong lịch sử Việt Nam.
- Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN, kinh nghiệm quốc tế về PCTN.
- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.  
- Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.
- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.
- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác PCTN.
2. Các nhiệm vụ cụ thể
Về hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án:
- Tham mưu, đề xuất Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào Kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng; hướng dẫn các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo việc thực hiện Đề án theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân dân thành phố.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN:
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố. Phấn đấu hàng năm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng:
- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTN trên Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng; chú trọng đưa các tin, bài có nội dung phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác PCTN. Đăng công khai, toàn văn những văn bản quan trọng về PCTN do Trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để nhân dân tìm hiểu và khai thác.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài nhằm đưa các thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật về PCTN; giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi - đáp pháp luật… nghiên cứu đánh giá hiệu quả của truyền thông nhằm tạo sự tác động làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PCTN.
Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật về PCTN
In và phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN như: Đề cương giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, sổ tay, tờ gấp pháp luật, sách tuyên truyền về PCTN… phát đến các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các tổ hoà giải, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và nhân dân thành phố.
 Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN
Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn thành phố, lựa chọn thành viên tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về PCTN.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật của Ngành Tư pháp và tổ chức thực hiện; tập trung tuyên truyền trong tuần lễ cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11 hàng năm.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Thanh tra Sở, các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức hành nghề luật sư, các Trung tâm tư vấn pháp luật và các tổ chức bổ trợ tư pháp khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, người có yêu cầu được cung cấp các dịch vụ pháp lý về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật...
Theo Kế hoạch, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra thành phố (là cơ quan chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”) trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN./.
Các tin đã đưa ngày: