Liên kết website

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

22/05/2007

Ngày 11-5-2007, Ban Bí thư T.Ư Ðảng ra Thông báo số 74 thông báo Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Sau khi khái quát những kết quả đạt được và một số mặt hạn chế trong ba năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/T.Ư, Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 32, gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)... Trước mắt, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quản lý đất đai, tài nguyên; an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND các cấp ở địa phương.

Kết luận cũng nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ðảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, một số ban xây dựng Ðảng của T.Ư, các ban cán sự đảng của một số cơ quan liên quan, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nơi làm tốt, có cách làm hay, phê phán, uốn nắn những nơi có thiếu sót, khuyết điểm, đưa công tác này vào nền nếp, đạt kết quả cao hơn. Ban Bí thư sẽ tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị 32 vào năm 2009.
Các tin đã đưa ngày: