Liên kết website

Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét khen thưởng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

18/05/2020

Để góp phần tạo cơ sở cho việc xét khen thưởng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Bình Định được phù hợp, khách quan, toàn diện, kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác PBGDPL, ngày 15/4/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Quyết định số 75/QĐ-HĐPH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét khen thưởng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh (ban hành theo Quyết định số 16/QĐ-HĐPH ngày 06/3/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh).

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
Thứ nhất, đối với tập thể: Ngoài việcf đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh, các tập thể cần phải đảm bảo một số tiêu chí sau đây: (i) Kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL như: Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm, Kế hoạch theo chuyên đề, Kế hoạch liên ngành, Công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL… (số lượng văn bản, tên, số, ký hiệu văn bản); (ii) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các văn bản pháp luật mới do Trung ương và tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực công tác, quyền và nghĩa vụ của công dân; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan phổ biến các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng… (có số liệu cụ thể về số cuộc tuyên truyền, hình thức tuyên truyền); (iii) Xây dựng, kiện toàn và thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; đảm bảo năng lực, trách nhiệm đối với công tác này của đội ngũ này (có số liệu cụ thể để minh chứng). Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật do trung ương hoặc địa phương tổ chức. (iv) Phát triển các hình thức thông tin, phổ biến pháp luật đa dạng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các tầng lớp Nhân dân; (v) Bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL; (vi) Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (có số liệu cụ thể để minh chứng); (vii) Trong 03 năm liên tiếp không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật bị xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; (viii) Đối với cấp xã: 02 năm trước liền kề phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; năm xét đề nghị khen thưởng không có tiêu chí tiếp cận pháp luật nào dưới 50% điểm tối đa.
Thứ hai, đối với cá nhân: Tương tự như đối với tập thể, ngoài việc bảo đảm tiêu chuẩn theo các quy định chung, các cá nhân phải bảo đảm một số tiêu chí sau đây: (i) Nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy trong công tác PBGDPL; gương mẫu chấp hành pháp luật, được đồng nghiệp và Nhân dân tín nhiệm; (ii) Có sáng kiến, tham mưu, hướng dẫn để làm tốt công tác PBGDPL; (iii) Làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả; (iv) Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu liên tục 03 năm trong công tác PBGDPL.
Các tin đã đưa ngày: