Liên kết website

Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2020 của Thừa Thiên Huế

24/07/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2020.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Điều 8 Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Việc đánh giá có sự kế thừa kết quả thực hiện đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019. Do đó, Kế hoạch lựa chọn 02 lĩnh vực đánh giá của năm 2019 là an toàn vệ sinh thực phẩm và dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản.

Nội dung khảo sát, đánh giá đảm bảo các nội dung thuộc nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội, cụ thể: Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật; mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật; mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm. 

Địa điểm khảo sát, đánh giá là huyện Phong Điền và huyện A Lưới.

Việc khảo sát thông qua các phương thức: Phiếu điều tra, khảo sát (tổng cộng 200 phiếu) được ban hành kèm theo Kế hoạch số 164/KH-UBND; qua công tác kiểm tra, báo cáo, theo dõi thực tế của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đối với các đơn vị, địa phương được khảo sát, đánh giá.

Sở Tư pháp chủ trì thực hiện điều tra, khảo sát thông qua Phiếu khảo sát, kiểm tra thực tế; tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và Ủy ban nhân huyện A Lưới chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện khảo sát đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch đề ra.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: