Liên kết website

Sóc Trăng: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác tư pháp năm 2022

11/01/2022

Sáng ngày 06/01/2022 Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Phạm Tuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, cùng dự có đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đinh Hoàng Muôn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Sở. Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nên ngành Tư pháp  đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác Tư pháp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ “kép” thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tiếp nhận và thực hiện thẩm định 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết có nội dung chính sách, 53 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét có ý kiến đối với 42 đề nghị xây dựng của các Sở ngành, góp ý 75 dự thảo văn bản QPPL và góp ý 42 dự thảo văn bản hành chính; Sở ngành đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 03 Nghị quyết QPPL và UBND tỉnh ban hành 36 Quyết định QPPL; UBND chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra 36 Quyết định của UBND tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền 78 Quyết định của UBND cấp huyện. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở đạt được nhiều kết quả nỗi bật qua đó, đã tổ chức 25 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng liên quan với trên 4.162 lượt đại biểu tham dự; tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn thể ở cơ sở các huyện, thị xã, thành phố với 1.650 đại biểu tham dự; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại 10 xã, phường trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn chuẩn hóa năm 2021 với 1000 đại biểu tham dự; xây dựng và đưa vào hoạt động Zalo Official Account “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”; Trang Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng; tổ chức 12 Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh với 2.800 hòa giải viên ở cơ sở tham dự; năm 2021 tiếp nhận hòa giải 2.200 vụ, đưa ra hòa giải thành là 1.839 vụ đạt tỉ lệ 83.6%. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai trên toàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu của công dân và từng bước góp phần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp tiến hành rà soát, cập nhật đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh, cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 02 trường hợp, thực hiện kiểm tra đột xuất đối với 01 Văn phòng công chứng, tiến hành 02 cuộc thanh tra về tổ chức và hoạt động công chứng; Công tác trợ giúp pháp lý, tiếp nhận 873 vụ việc, trong đó chia theo hình thức gồm: 573 vụ việc tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật 300 vụ việc, Tổ chức 22 đợt truyền thông và 35 đợt tư vấn pháp luật ngoài trụ sở, với hơn 1.260 lượt người dân đến dự.
Tại Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung như: số hóa Sổ hộ tịch; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Hội nghị đã trao đổi tìm ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được ngành Tư pháp Sóc Trăng sẽ tập trung thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tâm Ngành Tư pháp năm 2022 cụ thể như: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tư pháp đảm bảo tinh gọn về bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và năm 2022; Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; Đẩy mạng việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo thông tin lý lịch tư pháp được kiểm tra, phân loại, lập lý lịch tư pháp, cập nhật bổ sung vừa đưa vào lưu trữ kịp thời; Chú trọng triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; Tăng cường tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp; nâng cấp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin về công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và khai thác tối đa lợi ích của văn bản điện tử, chữ ký số.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Tuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối kết hợp chặt chẽ của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ tư pháp, đồng thời đề nghị trong năm 2022, các Phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ Công chứng Tư pháp – hộ tịch cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định; triển khai tốt các nhiệm vụ công tác công tác hòa giải ở cơ sở trong đó chú trọng cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU và Kế hoạch liên tịch số 32/KHLT-UBND-UBMTTQ giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đảm bảo đúng tiến độ đề ra theo Kế hoạch;  Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ để ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của ngành Tư pháp; thường xuyên tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã để nâng cao nghiệp vụ thực thi pháp luật tại địa phương, góp phần vào sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp đã đã công bố Quyết định về việc xếp hạng thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2021, có 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 7 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: