Liên kết website

Trà Vinh tích cực đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở 11/05/2010

Nhằm khắc phục những bất cập đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua, ngày 25/03/2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT- UBND về tăng cường và đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ĐắkLắk ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 18/01/2010

Ngày 31/12/2009, UBND tỉnh ĐắkLắk đã ra Quyết định số 3925/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu được đặt ra đối với công tác này trong năm là chú trọng hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, ưu tiên hàng đầu cho việc tuyên truyền pháp luật đối với người dân ở nông thôn, phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc lựa chọn và sử dụng các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện của đơn vị; đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác này.

Kết quả tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân” tại Hà Giang 23/12/2009

Để góp phần đưa Luật thuế thu nhập cá nhân vào cuộc sống, ngày 08/9/2009 UBND tỉnh Hà Giang đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân”.


Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 22/12/2009

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân…ngày 12/12/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi.

Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch liên ngành giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh Truyền hình về phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh Truyền hình 16/12/2009

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân thông qua hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên truyền hình, ngày 03 tháng 12 năm 2009 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 1134/KHLN-STP-ĐPTTH tỉnh về phối hợp thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh - Truyền hình từ năm 2010 - 2015.

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 03/12/2009

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội để đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nề nếp, có chiều sâu, ngày 30 tháng 11 năm 2009 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 9782/KH-HĐPH về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Tiền Giang: Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 02/12/2009

Ngày 02/10/2009, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-STP về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009, căn cứ vào kế hoạch này, từ ngày 13/10/2009 đến 05/11/2009, Sở Tư pháp đã tổ chức kiểm tra tại 10 Phòng Tư pháp cấp huyện và 18 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại (Phần VIII) 30/11/2009

Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như việc kiểm sát hoạt động của TPL là một trong những vấn đề còn rất mới cả về lý luận cũng như thực tiễn ở Việt Nam. Do đó, để bảo đảm hoạt động của TPL tuân thủ đúng pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan trong quan hệ giao dịch với TPL, văn phòng TPL, trên cơ sở quy định chung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiểm sát hoạt động tư pháp và quy định của Luật THADS năm 2008, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP đã có những quy định mang tính nguyên tắc về khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của TPL trong giai đoạn thực hiện thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Thực hiện “chấm điểm” về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị 30/11/2009

Trong chiều ngày 27 tháng 11 năm 2009, Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc đã làm lễ khởi động dự án hợp tác mới "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam" với tổng kinh phí hỗ trợ là 6.4 triệu đô la Mỹ, trong đó có 6.1 triệu đô la Mỹ từ Quỹ chung Một Liên hợp quốc do một số nhà tài trợ song phương đóng góp và hơn 300 ngàn đô la Mỹ là nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên, Tuyên truyền viên cơ sở 30/11/2009

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/11/2009, tại Nha Trang, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu là Hòa giải viên, Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trên địa bàn tỉnh