Liên kết website

Kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

16/12/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 555/QĐ-UBQLV ngày 27/10/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động phong trào hưởng ứng Ngày Pháp luật tới các đơn vị, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Trong đợt cao điểm hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, EVN đã tổ chức Hội nghị công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, đưa thông tin lên bảng điện tử, màn hình điện tử cơ quan, Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin pháp chế; Các đơn vị thành viên của EVN đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Tại một số đơn vị đã thực hiện lồng ghép tuyên truyền Ngày Pháp luật trong các buổi họp giao ban hàng tuần, các buổi tuyên truyền, phổ biến giới thiệu những điểm mới của các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị như Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phát điện 3…; Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi họp, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giao ban tuần cũng như thông qua hệ thống truyền thông nội bộ để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV về Ngày Pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được EVN và các đơn vị thực hiện thường xuyên theo Chương trình, kế hoạch hàng năm như tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật định kỳ trên Cổng thông tin pháp chế mỗi tuần 1 câu hỏi (từ năm 2020 là 2 tuần 1 câu hỏi), trung bình mỗi câu hỏi có khoảng 40 CBCNV tham gia trả lời, Thực hiện “Bản tin pháp luật” định kỳ 2 lần/tháng, đã xây dựng và hoàn thiện trang Pháp điển QCQLNB tại địa chỉ: https://phapdien.evn.com.vn...

Về thực hiện các nội dung theo phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 EVN và các đơn vị đã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn về tăng cường công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giới thiệu những điểm mới của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc vừa có hiệu lực, tập trung phổ biến các quy định liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của EVN, việc quản lý vốn trong doanh nghiệp nhà nước…; Tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật khi được gửi xin ý kiến hoặc được tham gia Ban soạn thảo; Tiếp tục củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong toàn Tập đoàn…

Trong thời gian tới, thực hiện Chương trình công tác pháp chế năm 2023 và thực hiện Chỉ thị của Tổng giám đốc, Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025, cùng với chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN sẽ tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện hiệu quả các nội dung công tác pháp chế để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: