Kế hoạch thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021

10/06/2019

Nhằm quán triệt sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 972/KH-UBND về thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021.

Theo đó, một số hoạt động trọng tâm như sau: Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện các Chương trình, đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật khác đã trên địa bàn tỉnh; Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm tích kiệm, hiệu quả, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật giữa các cấp, các ngành; Xây dựng các mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đảm bảo thiết thực hiệu quả trên thực tế theo lĩnh vực, ngành quản lý; Xây dựng kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Định hướng nội dung tuyên truyên theo quý trong năm, trên cơ sở đó các cấp, các ngành; lựa chọn nội dung phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện; Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.
Kế hoạch phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời trong quá trình thực hiện có khó khăn các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Tư pháp để kịp thời giải quyết./.
Vũ Văn Qúy, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Các tin đã đưa ngày: