Liên kết website

Đắk Nông: Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06/07/2010

Ngày 14/6/2010, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Sở Tư pháp Lào Cai: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 12/06/2010

Thực hiện Kế hoạch số 375/KH-STP ngày 21/4/2010 của Sở Tư pháp Lào Cai về việc triển khai Đề án “Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp cấp xã và tăng cường công tác PBGDPL cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010, vừa qua Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 119 đại biểu là đội ngũ hòa giải viên của các xã, phường tại thành phố Lào Cai.

Ngành Tư pháp Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm 12/06/2010

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực BCĐ 138 của tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp đều chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sơn La: Tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2010 12/06/2010

Thực hiện Chương trình công tác PBGDPL năm 2010, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công Đoàn Viên chức Việt Nam và được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La, ngày 11/6/2010, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp PBGDPL và tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2010 cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh tích cực đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở 11/05/2010

Nhằm khắc phục những bất cập đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua, ngày 25/03/2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT- UBND về tăng cường và đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ĐắkLắk ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 18/01/2010

Ngày 31/12/2009, UBND tỉnh ĐắkLắk đã ra Quyết định số 3925/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu được đặt ra đối với công tác này trong năm là chú trọng hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, ưu tiên hàng đầu cho việc tuyên truyền pháp luật đối với người dân ở nông thôn, phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc lựa chọn và sử dụng các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện của đơn vị; đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác này.

Kết quả tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân” tại Hà Giang 23/12/2009

Để góp phần đưa Luật thuế thu nhập cá nhân vào cuộc sống, ngày 08/9/2009 UBND tỉnh Hà Giang đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân”.


Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 22/12/2009

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân…ngày 12/12/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi.

Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch liên ngành giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh Truyền hình về phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh Truyền hình 16/12/2009

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân thông qua hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên truyền hình, ngày 03 tháng 12 năm 2009 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 1134/KHLN-STP-ĐPTTH tỉnh về phối hợp thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh - Truyền hình từ năm 2010 - 2015.

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 03/12/2009

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội để đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nề nếp, có chiều sâu, ngày 30 tháng 11 năm 2009 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 9782/KH-HĐPH về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.