Khánh Hòa triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

09/08/2019

Nhằm triển khai thực hiện Kết luận ngày 03/6/2019 của Đoàn Kiểm tra Kết quả 15 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, nhân dân tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 06/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 7778/UBND-NC về việc thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW.

Nội dung của Công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trước mắt cần tập trung tổng kết sâu rộng, toàn diện, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW để có giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu, tình hình mới của cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng việc xây dựng và quản lý Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và từng thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng trong đầu mối xây dựng, theo dõi nội dung, kinh phí triển khai Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL giai đoạn và hàng năm. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh và các Đề án về PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn, chú trọng lồng ghép hoạt động PBGDPL với các hoạt động khác có liên quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép PBGDPL trong việc thực hiện công vụ, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường theo chương trình chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp; PBGDPL cho đối tượng đặc thù; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bố trí kinh phí và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL, huy động đội ngũ luật sư, luật gia tham gia vào công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện, nghiên cứu, tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động các năm tiếp theo sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực, nội dung pháp luật được dư luận xã hội và người dân trên địa bàn quan tâm./.
Ngô Thị Thanh Thơ
Các tin đã đưa ngày: