Liên kết website

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới 05/11/2009

       Xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một trong 8 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Xác định một trong những nhân tố quan trọng là phải vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, tạo sự đồng thuận qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Một số kết quả trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở Gia Lai 01/01/2009

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, phục vụ nhu cầu công tác nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc, công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.