Liên kết website

Kế hoạch phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn bán người tại Tây Ninh năm 2011 21/03/2011

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người. Ngày 14 tháng 03 năm 2011, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch số 288/KH-STP về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn bán người năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm năm 2011 21/03/2011

Nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh, góp phần giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, ngày 14 tháng 3 năm 2011, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-STP về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 09/03/2011

Thực hiện Nghị quyết số 1018/NQ-UBTVQH12; Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 03/3/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Sơn La lần thứ II năm 2011 07/03/2011

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác hòa giải và cán bộ Mặt trận tại xã, phường, thị trấn tham gia công tác hòa giải cơ sở trong toàn tỉnh; nâng cao năng lực nhiệm vụ, tác phong làm việc khoa học. Đồng thời, tạo điều kiện để hòa giải viên, cán bộ Mặt trận giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh lần thứ II năm 2011.

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 04/03/2011

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 1417-KL/TU ngày 20/11/2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW. Đồng thời, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.

Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 04/03/2011

Ngày 21/02/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông 02/03/2011

Năm 2010, Tiểu ban tuyên truyền pháp luật giao thông tỉnh do Sở Tư pháp làm thường trực để tham mưu, ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trờn địa bàn và tham mưu tổ chức đạt nhiều kết qủa ghi nhận.

Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 01/03/2011

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành thực hiện pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong điều kiện Hội nhập kinh tế quốc tế; giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2011.

Lào Cai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 28/02/2011

Ngày 30/01/2011 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐPH về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, thành viên Hội đồng PBGDPL trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân thuộc ngành mình, đơn vị mình, đồng thời đẩy mạnh mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác này; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật trên cơ sở lựa chọn các hình thức mang lại hiệu quả cao, phát hiện và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật mới có hiệu quả.

Thái Bình triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” 28/02/2011

Sáng ngày 18/02/2011, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Trưởng phòng Tư pháp 8 huyện, thành phố.